سپهرنما

نام پروژه

گیت خروجی سالن پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان

نام کارفرما

اداره کل فرودگاه های کشور

شروع پروژه

1398

پایان پروژه

1398

آدرس پروژه

اصفهان- بزرگراه شهید اردستانی (فرودگاه)

توضیحات:

طرح ریزی و الگوبری کاور کامپوزیت پایه های گیت خروجی بوسیله ی تهیه ی نقشه های فاز دوم و برش cnc ورق کامپوزیت

پیشرفت پروژه:

کاور کامپوزیت