سپهرنما

نام پروژه

سر درب ورودی پزشک قانونی اصفهان

نام کارفرما

اداره کل پزشکی قاونی کشور

شروع پروژه

1394

پایان پروژه

1395

آدرس پروژه

اصفهان- سه راه فرودگاه

توضیحات:

طرح و اجرای سر درب کامپوزیت بوسیله تهیه نقشه های فاز2 طراحی

پیشرفت پروژه:

نمای کامپوزیت